TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ

09 Kasım 2021

1)  GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLUNMASI
Güncel Vergi Levhası.
- Faaliyet Konuları arasında Taşınmaz Ticareti Faaliyetinin Bulunması.

2)  MESLEK ODASINA KAYITLI OLUNMASI
- Esnaf Odası veya Ticaret Odasından Güncel Oda Kayıt veya Oda Faaliyet Belgesi. (Son 3 ay içinde alınmış)
- Faaliyet Konuları arasında Taşınmaz Ticareti Faaliyetinin Bulunması.

3)  MESLEKİ YETERLİLİK
- Sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması.

4) ÖĞRENİM DURUMU
- İLKÖĞRETİM MEZUNİYETİ olması.

MUAFİYET
14/10/2020 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmelerin(1) yapılan yetki belgesi başvurularında İLKÖĞRETİM MEZUNİYETİ ŞARTI ARANMAZ.
(1) Gerçek kişi işletmesi olması halinde, o tarihteki işletme sahibi ya da Tüzel kişi işletmesi veya şube olması halinde, o tarihte taşınmaz ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerinden biri tarafından


5)  TAŞINMAZ TİCARETİ KONUSUNDA VERİLEN EN AZ YÜZ SAATLİK EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI
- Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarı olduğuna dair belge. (100 saat Kurs Bitirme Sertifikası)

6)  MESLEKİ DENEYİM SAHİBİ OLUNMASI
- Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az altı ay; bunların dışında kalanların ise en az on iki ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması.
 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR.

1) On sekiz yaşını doldurmuş olmalı,
2) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olmalı,
3) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmalı,
4) Gelir veya Kurumlar Vergisinde kayıtlı olan işyeri adresi ile Meslek Odasına kayıtlı olan işyeri adreslerinin hepsi aynı adres olmalı,

BAŞVURULAR
- Yetki Belgesi başvurular için Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi ttbs.gtb.gov.tr Adresinden Yapılacaktır. 
- Hiçbir şekilde elden başvuru kabul edilmeyecektir. 
- Başvuru sonucu yine bu sistem üzerinden olacaktır.
- Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemine Başvuru Aşamaları ve Yüklenecek Evrakların Nasıl Yapılacağı Yine Aynı Site Üzerinde Bulunan Kullanım Klavuzunda Mevcuttur.

EVRAKLAR TARANARAK YÜKLENECEKTİR.
FOTOĞRAFI ÇEKİLEN EVRAKLAR KABUL EDİLMEYECEKTİR.
 
BİLGİ SİSTEMİNE
YÜKLENECEK EVRAKLAR
  1. GÜNCEL VERGİ LEHVASI,
  1. GÜNCEL ODA KAYIT BELGESİ VEYA ODA FAALİYET BELGESİ, (Son 3 ay içinde alınmış)
  1. ÖĞRENİM DURUMU BELGESİ,
  1. MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ YA DA MİLLİ EĞİTİMDEN ALINAN EMLAK DANIŞMALIĞI KURS BİTİRME SERTİFİKASI,
  1. TAŞINMAZ TİCARETİ KONUSUNDA VERİLEN EN AZ 100 SAATLİK EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNDUĞUNA DAİR BELGE,
  1. MESLEKİ DENEYİM KONUSU İÇİN ÇALIŞTIĞI FİRMADAN SİGORTA DÖKÜMÜ, 

Faaliyet Konuları (Taşınmaz Ticareti Faaliyeti) Nace Kodu 68.31.01 Gayrimenkulün Ücret Veya Sözleşme Temeline Dayalı Olarak Satın Alınması, Satılması Ve Kiralanmasında Aracılık, Vb.
68.31.02 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul danışmanlık ve ekspertiz faaliyetleriTAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Son Güncelleme 16 Nisan 2021)